• sieci, przyłącza
  i węzły cieplne

  projekt

  montaż

  serwis

  białe certyfikaty
 • sieci, przyłącza
  i węzły cieplne

  projekt

  montaż

  serwis

  białe certyfikaty
 • sieci, przyłącza
  i węzły cieplne

  projekt

  montaż

  serwis

  białe certyfikaty
 • sieci, przyłącza
  i węzły cieplne

  projekt

  montaż

  serwis

  białe certyfikaty

O NASZEJ FIRMIE

Firma Ekoprojekt została założona 24 lutego 2003 roku.
W wyniku dynamicznego wzrostu została przekształcona w 2008 roku w Ekoprojekt Sp. z o.o. Podstawową działalnością Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. jest projektowanie i wykonawstwo sieci, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych na terenie całej Polski oraz prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w branży ciepłowniczej. Naszymi klientami są koncerny energetyczne, koncerny budowlane, deweloperzy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, z którymi budujemy trwałe, lojalne i uczciwe relacje handlowe.

Jesteśmy jednym z głównych projektantów i wykonawców węzłów, sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie Warszawy. Mamy zawarte długoletnie umowy ramowe z:

Dystrybutorem ciepła w Warszawie - Veolia Energia Warszawa S.A (wcześniej Dalkia Warszawa S.A, wcześniej SPEC) - umowa ramowa na obsługę projektową w zakresie sieci i przyłączy ciepłowniczych od 2014r.
Umowa ramowa na wykonanie budowy węzłów cieplnych na terenie Warszawy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych od 2016r.

 

Producentem kompaktowych węzłów cieplnych oraz automatyki  – Danfoss Poland Sp. z o.o. - umowa o współpracy w zakresie projektowania, produkcji i dostawy kompaktowych węzłów cieplnych od 2016 r.

Dystrybutorem ciepła na Śląsku – Tauron Ciepło Sp. z o.o. - umowa ramowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn. Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej od 2017 r.

 

Producentem ciepła dla Warszawy - PGNiG TERMIKA S.A. (dawniej Vattenfall Heat Poland S.A. ) - umowa ramowa na obsługę projektową w zakresie sieci ciepłowniczych, przyłączy i instalacji wewnętrznych od 2010r.

Zapoznaj się z naszą ofertą

 

 

Nasza oferta obejmuje projektowanie i wykonawstwo w następującym zakresie:

 • sieci ciepłownicze
 • przyłącza ciepłownicze
 • węzły cieplne
 • węzły cieplne z wykorzystaniem regulatora neuronowego - Ofera wraz z cennikiem
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje centralnej ciepłej wody
 • sieci i przyłącza wodociągowe
 • sieci i przyłącza kanalizacyjne
 • sieci i przyłącza gazowe
 • instalacje wodno - kanalizacyjne
 • instalacje przeciwpożarowe
 • instalacje elektryczne
 • instalacje gazowe
 • kosztorysy

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, załatwiamy w imieniu Inwestorów wszelkie formalności, czasochłonne uzgodnienia z gestorami sieci oraz jednostkami administracji publicznej, w tym:

 • uzyskanie warunków i danych technicznych od gestora sieci
 • uzyskanie map do celów projektowych oraz wypisu z rejestru gruntów
 • uzgodnienie trasy przyłącza na Naradzie Koordynacyjnej (dawny ZUD)
 • uzyskanie zgód właścicielskich, decyzji lokalizacyjnych w Urzędzie Dzielnicy, Skarbie Państwa, ZDM
 • uzyskanie dodatkowych pozwoleń i decyzji jeżeli są wymagane, np. od SKZ, PKP, ZTM, TW, itp.
 • uzyskanie opinii rzeczoznawcy d/s BHP, higieniczno-sanitarnych, p. pożarowych
 • uzgodnienie projektów u gestora sieci
 • wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy
 • wykonanie i zatwierdzenie projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą
 • wykonanie i zatwierdzenie projektu gospodarki zielenią
 • przygotowanie wniosku i uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy

Każdy projekt dostosowujemy do rzeczywistych warunków usytuowania inwestycji, wytycznych projektowych oraz oczekiwań Inwestora. Zawsze bierzemy pod uwagę ekonomiczne względy inwestycji i staramy się wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie.

 

 

Realizacje

 • Veolia Energia Warszawa S.A.

  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci ciepłowniczej, przyłączy oraz węzłów cieplnych, w związku z likwidacją węzłów grupowych dla 93 budynków na terenie Warszawy.

 • Mennica Polska

  Wykonanie 3-funkcyjnego węzła cieplnego o mocy 1287,1 kW w budynku Mennicy Polskiej przy ul. Annopol 3 w Warszawie

 • Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

  Opracowanie dokumentacji projektowych dwóch węzłów cieplnych dla budynku Hali Napraw oraz Budynku Socjalnego w Oddziale Przewozów R-3 „Ostrobramska” przy ul. Ostrobramskiej 38 w Warszawie oraz 3-funkcyjnego węzła cieplnego o łącznej mocy 4042,8 kW wraz z instalacjami wewnętrznymi w obiekcie przy ul. Redutowej 27 w Warszawie

 • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” w Warszawie

  Projekty modernizacji instalacji centralnego ogrzewania dla ponad 100 budynków, wymiany instalacji gazowych dla 41 budynków, obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną dla 105 węzłów cieplnych, wymian instalacji elektrycznych dla 19 budynków i innych.

 • Veolia Energia Warszawa S.A.

  Wykonanie 2-funkcyjnego węzła cieplnego o łącznej mocy 160 kW w budynku przy ul. Grochowskiej 281A w Warszawie.

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Al. Szucha 14, Warszawa
  Inwestor: Centrum Usług Wspólnych Instytucja Gospodarki Budżetowej
  Projekt modernizacji instalacji wewnętrznych i węzła cieplnego

 • Urząd Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy

  Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła cieplnego w LXXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie

 • Veolia Energia Warszawa S.A.

  Wykonanie 2-funkcyjnego węzła cieplnego o łącznej mocy 364,4 kW w budynku przy ul. Emilii Plater 36A w Warszawie. 

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Opracowanie dokumentacji projektowych wymiany sieci kanalizacyjnej na terenie 2 dziedzińców wewnętrznych , wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wymiany poziomów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku oraz na terenie dziedzińców na obszarze Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha 25 w Warszawie

 • Restauracja Belvedere Cafe Łazienki Królewskie

  Opracowanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Poborzańskiej w Warszawie

  Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz instalacji węzła cieplnego dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poborzańskiej w Warszawie

 • Salon samochodowy Toyota Okęcie

  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej DN400, przyłącza i węzła ciepłowniczego

 • Uniwersytet Warszawski

  Opracowanie dokumentacji projektowej remontu węzła cieplnego w Pałacu Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie

 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy

  Opracowanie dokumentacji projektowych pięciu dwufunkcyjnych węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Radzymińskiej 8, 53, 55/57, 59 oraz 60 w Warszawie

 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

  Opracowanie dokumentacji projektowej sieci i przyłącza wodociągowego dla budynku przy ul. Białobrzeskiej 4 i 4a w Warszawie

 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

  Opracowanie dokumentacji projektowych trzech 3-funkcyjnych węzłów cieplnych o poszczególnych mocach: węzeł w bloku B – 2975 kW, węzeł w bloku D – 3876 kW, węzeł w bloku E – 2920 kW w budynku Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1a w Warszawie

 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

  Opracowanie dokumentacji projektowych dwóch węzłów cieplnych dla budynku przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie

 • Veolia Energia Warszawa S.A.

  Wykonanie 2-funkcyjnego węzła cieplnego o łącznej mocy 316 kW w budynku przy ul. Zawrat 26 w Warszawie.

 • DEXTERUS Konsorcjum Zarządców Nieruchomości

  Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza i sieci wodociągowej dla obiektu przy ul. Elektoralnej 16/22 w Warszawie

 • City Homes Sp. z o. o.

  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem sieci i przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Warszawie

 • Hema-Dom Zarządzanie Nieruchomościami

  Opracowanie dokumentacji projektowej 2-funkcyjnego węzła cieplnego o mocy 306 kW wraz z przyłączem sieci cieplnej i instalacją centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Karolkowej 64 oraz węzła cieplnego wraz z przyłączem do sieci cieplnej oraz instalacją centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Dzielnej 7B w Warszawie

 • Fundacja Rozwoju

  Opracowanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego wraz z przyłączem do sieci cieplnej dla budynku przy ul. Ciołka 15 w Warszawie

BIAŁE CERTYFIKATY

ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ („BIAŁE CERTYFIKATY”)

Ekoprojekt Sp. z o.o. od samego początku działania systemu białych certyfikatów skutecznie pozyskuje dla swoich Klientów świadectwa efektywności energetycznej.  Już w pierwszym przetargu ogłoszonym przez URE w 2013 roku pozyskaliśmy świadectwa dla Spółdzielni Mieszkaniowej Wola oraz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ursus. Były to pierwsze spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce, którym przyznano białe certyfikaty.

Ekoprojekt świadczy kompleksową usługę w zakresie uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej w zamian za wynagrodzenie za sukces, stanowiące uzgodniony z Inwestorem procent przychodu uzyskanego z pozyskania i sprzedaży białych certyfikatów, bez żadnych kosztów stałych, opłat wstępnych lub kosztów dodatkowych. Zasady współpracy są przejrzyste i proste. Pełne ryzyko biznesowe ewentualnego niepowodzenia aplikacji ponosi Ekoprojekt. W wynagrodzeniu Ekoprojekt uwzględnione są wszelkie koszty związane z uzyskaniem, wydaniem i sprzedażą świadectw efektywności energetycznej, w tym: koszt wykonania audytów efektywności energetycznej (wstępnego i po zakończeniu realizacji inwestycji), opłaty za prowadzenie rachunku towarów giełdowych, prowizja domu maklerskiego, opłata za rozliczenie transakcji na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., opłata transakcyjna Towarowej Giełdy Energii, wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia, opłaty za pełnomocnictwa i inne. Ekoprojekt uzyskuje wynagrodzenie tylko wówczas, gdy z sukcesem pozyska i spienięży białe certyfikaty na rzecz swoich Klientów.

W celu otrzymania oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z nami. Bezpłatnie oszacujemy prognozowaną wartość możliwych do uzyskania białych certyfikatów oraz przedstawimy Państwu ofertę kompleksowej obsługi.

Przykładowe przedsięwzięcia, za które można otrzymać białe certyfikaty:

 • Modernizacja lub wymiana instalacji centralnego ogrzewania
 • Modernizacja lub budowa nowego węzła cieplnego
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu lub stropodachu
 • Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej
 • Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej
 • Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej jest zawarty w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku (link do pliku: http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/1184)

Procedura ubiegania się o białe certyfikaty oraz ich sprzedaży:

 1. Inwestor lub podmiot przez niego upoważniony zgłasza do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (białego certyfikatu) wraz z załączonym audytem efektywności energetycznej dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia.
 2. Prezes URE wydaje decyzję o przyznaniu świadectwa w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku lub w razie stwierdzenia braków we wniosku - niezwłocznie wzywa wnioskodawcę
  do ich uzupełnienia.
 3. Inwestor realizuje zadeklarowane przedsięwzięcie, a następnie zawiadamia Prezesa URE o ukończeniu inwestycji w terminie 45 dni od dnia zakończenia realizacji i potwierdza zrealizowanie oszczędności audytem efektywności energetycznej (audyt nie może być wykonany przez tą sama osobę, co audyt wstępny). Nie sporządza się audytu w przypadku, gdy dla przedsięwzięcia zaplanowano osiągnięcie oszczędności energii finalnej w ilości nieprzekraczającej równowartości 100 ton oleju ekwiwalentnego (toe) średnio w ciągu roku. 
 4. Prezes URE potwierdza, że z wydanych świadectw przysługują prawa majątkowe zbywalne, które są towarem giełdowym.
 5. URE zgłasza świadectwa na giełdę
 6. Inwestor lub podmiot przez niego upoważniony wydaje dyspozycję maklerowi przy jakim minimalnym kursie chce sprzedać posiadane świadectwa. Cena świadectw jest zmienna i podlega wahaniom jak na tradycyjnej giełdzie papierów wartościowych. 
 7. Przedsiębiorstwa energetyczne kupują świadectwa i przedstawiają je w URE do umorzenia. Pieniądze trafiają na rachunek maklerski, a następnie na konto bankowe Inwestora.

UWAGA:

 • Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej należy składać do Urzędu Regulacji Energetyki (dalej URE) przed rozpoczęciem realizacji robót rozumianym jako moment podpisania umowy z wykonawcą robót. W takim przypadku inwestor otrzyma od URE promesę, natomiast białe certyfikaty otrzyma dopiero po zakończeniu realizacji robót. Warto mieć to na względzie przy planowaniu budżetu - roboty musimy sfinansować ze środków własnych (lub kredytu), natomiast przychód z białych certyfikatów pojawi się dopiero po zrealizowaniu inwestycji.

 

 

Świadectwa energetyczne

Od 1-go stycznia 2009r. wszystkie nieruchomości nowopowstałe oraz istniejące wprowadzane do obrotu (sprzedawane lub wynajmowane) muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Obowiązek posiadania świadectwa wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w Dyrektywie 2002/91/EC, zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca, użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Zlecając wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej musimy zwrócić szczególną uwagę na znalezienie odpowiedniej osoby, która nam je wykona. Przepisy nie regulują odpowiedzialności wydających świadectwa w przypadku, gdy zawierają one wady. Jedyna więc możliwość to skorzystanie z przepisów kodeksu cywilnego dotyczących wad fizycznych budynków
i rękojmi, co jest procesem trudnym i pracochłonnym. Dlatego niezwykle ważne jest aby osoba wykonująca świadectwo posiadała  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Najbezpieczniej jest zlecić wykonanie świadectwa firmie posiadającej ubezpieczenie OC, która do sporządzenia świadectwa oddeleguje osobę posiadającą dodatkowo osobiste ubezpieczenie OC.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe dane o wielkości zużywanej energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Dla nabywcy rzeczy ma to ten skutek, że może on wysunąć przeciwko sprzedającemu roszczenie. Nabywca ma prawo: odstąpić od umowy sprzedaży za zwrotem zapłaconej ceny (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego) lub rzecz zatrzymać, ale żądać obniżenia należnej ceny, także już zapłaconej, w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy sprzedanej uległa obniżeniu na skutek istnienia wady (art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego). 

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Podstawą prawną obowiązku sporządzania świadectw jest Ustawa z dnia 7 października 2022 r.
w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane. Poniżej zawarto podstawowe informacje dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej.

Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się wykonywaniem audytów energetycznych i dokumentacji technicznych. Nasza wiedza i doświadczenie są gwarancją fachowego wykonania świadectw energetycznych. W razie wszelkich pytań nasi audytorzy i projektanci udzielą Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do współpracy.

CENNIK ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH

Referencje

 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

SIECI I PRZYŁĄCZA

WĘZŁY CIEPLNE

WYKONAWSTWO

 

Kontakt

EKOPROJEKT WARSZAWA Sp. z o.o.

al. Krakowska 224
02-219 Warszawa

NIP: 522-317-98-08
REGON: 385664865
KRS: 0000831537

tel. 22-886-44-39
faks 22-846-87-43
biuro@ekoprojekt
www.ekoprojekt.com


Potrzebujesz fachowej obsługi w swoim obiekcie? Chcesz podpisać umowę serwisową? Skontaktuj się z nami:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie zgodnym z realizacją usług opisanych w polityce prywatności.

 

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej www.ekoprojekt.com oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.